[#titleText#]
[#titleText#]
[#titleText#]
[#titleText#]
[#titleText#]

HOURS

[VARIETY, GOURMET] 11:00~23:00

HOLIDAY

[2017]
May .15
Jul .10
Sep .11
Nov .20
[2018]
Jan.1
Jan .15
Mar .19

ABOUT

jishitagaichusho*kaikankenaitemmato "Coms Garden" i* JR, Keihan, jishitatetsushuchumatokyokyo*un*, hei*renketsutsuodaisakashogyoen* (OBP), daisakajoon**matotenkyo. shiki*zehihanaho*, 綠i 盎 zemmatochuotei*hanaen, zeshishotengaikanjutokisetsumato綠shu. zai*ri, jin*kai*joinshoku, *danhei*juhosumato*閒jikoku.


PAGETOP