[#titleText#]
[#titleText#]
[#titleText#]
[#titleText#]
[#titleText#]
[#titleText#]
[#titleText#]

HOURS

[VARIETY, GOURMET] 11:00~23:00

HOLIDAY

[2017]
May.15
Jul.10
Sep.11
Nov.20
[2018]
Jan.1
Jan.15
Mar.19

ABOUT

jishitagaichusho*kaikankenaitemmato "Coms Garden" io JR, Keihan, jishitatetsushuchumatokyokyo*un*, heikatsurenketsutsuodaisakashogyoen* (OBP), daisakajoon**matotenkyo. shiki*zehihanaho*, 綠i 盎 zemmatochuoteikubohanaen, zeshishotengaikanjutokisetsumato綠shu. zai*ri, jin*kai*joinshoku, *danheikyojuhosumato*閒jikoku.


PAGETOP